Čo je násilie?

Formy násilia páchaného na ženách

Vzorce násilia páchaného na ženách

10 mýtov o násilí páchanom na ženách

Drieme v ňom násilník? 

Čo je násilie ? 

Násilie páchané na ženách je jednou z najčastejších foriem porušovania ľudských práv žien na svete.
Má rôzne formy – násilie páchané na ženách v párových vzťahoch, obchodovanie so ženami, znásilnenie, sexuálne zneužívanie a sexuálne obťažovanie, nútená prostitúcia, mrzačenie ženských pohlavných orgánov, atď. Jednou najzávažnejších a najrozšírenejších foriem násilia páchaného na ženách je násilie páchané na ženách v párových vzťahoch, čiže násilie, ktoré na ženách páchajú ich manželia, partneri, alebo bývalí manželia a partneri.
Podľa Deklarácie OSN o odstránení násilia páchaného na ženách sa za takéto násilie považuje "akýkoľvek čin násilia, založený na rodovej nerovnosti, ktorého dôsledkom je, alebo ktorý smeruje k tomu, aby jeho dôsledkom bolo fyzické, sexuálne alebo psychické poškodenie ženy, vrátane vyhrážania  sa takýmito činmi, nátlaku alebo akéhokoľvek upierania slobody, či už vo verejnom alebo v súkromnom živote " a  "je namierené proti žene kvôli tomu, že je žena, alebo ktoré postihuje ženy nepomerne viac." 

 

Násilie páchané na ženách v partnerských vzťahoch môže mať rôzne formy (fyzické, psychické, sexualizované, ekonomické a prenasledovanie), v násilnom vzťahu však málokedy ide iba o jednu z týchto foriem - zvyčajne ide o kombináciu niekoľkých foriem násilia.

Násilný muž sa násilia dopúšťa opakovane a dlhodobo.
Miera a intenzita násilného správania má tendenciu časom sa stupňovať.
Cieľom násilného správania muža je dosiahnutie absolútnej moci a kontroly nad partnerkou/manželkou.

Zodpovednosť za násilie nesie vždy ten, kto ho pácha. Pre násilie neexistuje žiadne ospravedlnenie.

Je zodpovenosťou štátu zabezpečiť ženám zažívajúcim násilie a ich deťom účinnú pomoc a ochranu.
Všetci a všetky môžeme robiť mnoho aktívnych krokov, aby sme ochránili ženy a deti pred násilím.

 
Copyright © OZ Pomoc rodine (2021)