Jazyk lásky - Prečo žena neodíde

Veľkonočná charitatívna zbierka

Deň zápasu za ľudské práva

Umlčané svedkyne

MDŽ

Kampaň 16 dní 

10.12.2020
Dnešné, v tomto roku posledné vzdelávanie s pracovníčkami / pracovníkmi zariadenia Anima Michalovce, Baškovce sa nieslo v duchu obhajoby ľudských práv - ženských práv. Spolu sme hovorili o rodovo citlivom
jazyku, ktorý sa v našej spoločnosti takmer vôbec nepoužíva a zároveň sme sa zamerali na sexistické reklamy, ktorých je v prostredí naozaj mnoho. Účastníčky/účastník vyjadrili poďakovanie za takúto možnosť, pri
ktorej získali mnohé informácie, ktoré vo svojej práci a vo svojom okolí môžu zúročiť.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

08.12.2020

Aj napriek ťažkej situácii, v ktorej sa ocitáme v dôsledku pandémie COVID-19 sa našlo mnoho dobrých ľudí, ktorí aj takýmto spôsobom chceli podporiť ženy zažívajúce násilie a ich deti. Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí navštívili Farský kostol Narodenia Panny Márie v Michalovciach a potešili mnohé srdcia. Každý rok na ženy zažívajúce násilie a ich deti myslí vedenie školy a pracovníci/pracovníčky Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach spolu so svojimi študentkami/študentmi, ktorí aj tohto roku zabezpečili krásne oblečenie a hračky pre tých najzraniteľnejších.

 

   

  

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

7.12.2020, 8.12.2020
V rámci projektu "Obhajoba ľudských práv žien zažívajúcich násilie v intímnych vzťahoch" sme do vzdelávania pozvali odborné pracovníčky / pracovníkov Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.
V prvý deň to bolo pracovisko Sobrance a v druhý deň Michalovce. Dané stretnutia sa niesli v duchu prístupu žien k právnej pomoci a službám.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

03.12.2020

Aj v dnešný deň sa pracovníčky/pracovník zariadenia Anima Michalovce a Baškovce zúčastnili vzdelávania, ktoré bolo zamerané na prípadové štúdie a zodpovedanie otázok, ktoré zúčastnených/zúčastnené zaujímali. Ďakujeme 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

26.11.2020

V rámci projektu ,,Obhajoba ľudských práv žien zažívajúcich násilie v intímnych vzťahoch,, realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie sme dnes 26.11.2020 zrealizovali vzdelávanie s poradenskými pracovníčkami / pracovníkom domova sociálnych služieb Anima a útulok Baškovce. Vzdelávanie bolo zamerané na prehlbovanie vedomostí o problematike násilia a vymožiteľnosti práv. Vzhľadom na prebiehajúcu celosvetovú kampaň 16 dní aktivizmu veríme, že šírením informácii o problematike násilia a presadzovaním nulovej tolerancie získajú ženy zažívajúce násilie dostupnejšiu a účinnejšiu pomoc a podporu. Ďakujeme

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Dňa 19.11.2020 sme zrealizovali prvé online stretnutie zamerané na vzdelávanie poradenských pracovníčok/pracovníkov domova sociálnych služieb Anima Michalovce a Baškovce. Vzdelávanie bolo realizované v rámci projektu "Obhajoba ľudských práv žien zažívajúcich násilie v intímnych vzťahov". 

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

Dohoda č. 20/42/010/29 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Dňa 19.09.2016 bolo zrealizované pracovné stretnutie "Spoluprácou k lepšej podpore a ochrane žien pred násilím", konané v rámci projektu Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v ňkošickom samosprávnom kraji. Pracovné stretnutie bolo zamerané na potrebu multiinštitucionálnej spolupráce v rámci problematiky násilia páchaného na ženách. Zúčastnili sa: pracovníci/čky ÚPSVR, odbor sociálno-právnej ochrany detí; pracovníci/čky MsÚ Michalovce a Strážske; MsP Michalovce; vyšetrovateľka OR PZ Michalovce.

 

 

_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Dňa 31.05.2016 a 16.06.2016 boli zrealizované workshopy "Spoluprácou k lepšej podpore a ochrane žien pred násilím", konané v rámci projektu Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v ňkošickom samosprávnom kraji.

_______________________________________________________________________________________________

 

 

 

NÁSILIE páchané na ženách je neprijateľné a neexistuje preň žiadne ospravedlnenie

Tlačová správa

Košice, 25. november 2015 , Medzinárodný deň boja za odstránenie násilia páchaného na ženách

 

Násilie páchané na ženách je neprijateľné a neexistuje preň žiadne ospravedlnenie. Napriek tomu, je  dennou realitou státisícov žien v našej krajine. Aj preto sa osem ženských organizácií dnes opätovne pripája k celosvetovej kampani 16 dní aktivizmu. Tá je odkazom pre všetkých, že na svete nebude pokoj, mier a spravodlivosť, pokiaľ budú ženy vystavené násiliu,“ uviedla Dušana Karlovská z Fenestry.

 

Kampaň 16 dní aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu páchanému na ženách je ohraničená dvoma dátumami. Začína 25. novembra, ktorý bol vyhlásený OSN za Medzinárodný deň boja za odstránenie násilia páchaného na ženách. Tento dátum sa spája s pamiatkou na tri sestry, politické aktivistky z Mirabal, ktoré boli 25. novembra 1960 na rozkaz diktátora Dominikánskej republiky Rafaela Trujilla, zavraždené. Sestry z Mirabal sa stali symbolom boja za ľudské práva žien a boja proti nerovnosti a nespravodlivosti. Záver kampane je 10. decembra, ktorý je Medzinárodným dňom ľudských práv.

Cieľom kampane, ktorú realizujú Fenestra, OZ Hana, Možnosť voľby, Pomoc rodine, Progresfem, Žena v tiesni spolu, Divadlo na opätkoch a Slovensko-český ženský fond je posilniť dodržiavanie ľudských práv žien na Slovensku. „Kampaňou sa snažíme prispieť k vyššej dostupnosti špecializovanej ochrany, pomoci a podpory pre ženy zažívajúce násilie, ako aj zvyšovať angažovanosť ľudí v boji proti násiliu páchanému na ženách,"  vysvetľuje Miroslava Bobáková zo Slovensko-českého ženského fondu.

"Odkaz kampane KONAJME! je výzvou pre všetkých ľudí, organizácie, verejné a štátne inštitúcie na Slovensku, aby robili viac pre ochranu žien zažívajúcich násilie a vyvodzovali zodpovednosť voči mužom, ktorí sa násilne správajú." dodáva Silvia Králová z Fenestry. Aj Slovensko môže byť krajinou, ktorá hovorí jasné NIE násiliu páchanému na ženách.

Pre širokú i odbornú verejnosť sú pripravené aktivity. Odmietavý postoj k násiliu páchanému na ženách bude môcť verejnosť vyjadriť na verejných zhromaždeniach Vypískajme násilie, ktoré sa uskutočnia v Spišskej Novej Vsi, Poprade, Michalovciach, Martine, Bratislave a v Košiciach. „Pre ľudí, ktorí nebudú mať možnosť zapojiť sa do verejných zhromaždení Vypískajme násilie, sme pripravili webovú aplikáciu, cez ktorú môžu povedať NIE násiliu páchanému na ženách a takto vyjadriť svoj postoj," spresnila Karlovská.

Okrem toho si verejnosť v Spišskej Novej Vsi a v Košiciach bude môcť pozrieť výstavu Umlčané svedkyne, ktorá je spomienkou na ženy, ktoré boli zavraždené svojimi súčasnými či bývalými manželmi a partnermi v dôsledku dlhodobého násilia. Väčšina týchto žien cítila reálne ohrozenie svojho života a pokúšala sa vyhľadať pomoc. Vraždy žien sú mementom zlyhania nás všetkých v ochrane žien a detí pred zločinmi, ktoré sa odohrávajú v súkromí.

V rámci kampane bude 10. decembra 2015, na Medzinárodný deň ľudských práv už druhý krát udeľované ocenenie Piata žena. Dúfame, že ocenené pozitívne príklady budú inšpiráciou i motiváciou pre ďalších jednotlivcov a jednotlivkyne, organizácie či inštitúcie, aby konali proti násiliu páchanému na ženách.

Viac informácií o kampani a o problematike násilia páchaného na ženách nájdu ľudia na webovej stránke kampane www.fenestra.sk/16-dni-aktivizmu a na Facebooku www.facebook.com/16dniaktivizmu.

Projekt pod názvom “KONAJME! – Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách 2015“ je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd, Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny v rámci dotačného programu na podporu rodovej rovnosti, Slovensko-českého ženského fondu a Philip Morris Slovakia s.r.o., v rámci grantového programu, zameraného na podporu organizácií, ktoré na Slovensku pôsobia v oblasti násilia páchaného na ženách.

 

Kontakty:

Fenestra, Košice, www.fenestra.sk, fenestra@fenestra.sk , 0911 224 777

Divadlo na opätkoch, Spišská Nová Ves, www.babkovedivadlosnv.eu, divadlonaopatkoch@gmail.com, 0903757691

Možnosť voľby, Bratislava, www.moznostvolby.sk, adriana@moznostvolby.sk,

OZ Hana, Spišská Nová Ves, www.ozhana.sk, ozhana.snv@gmail.com,  0903 404 471

OZ Pomoc rodine, Michalovce, www.pomocrodine.sk, pomocrodine@pomocrodine.sk, 0911 084 473

OZ Žena v tiesni, Martin, www.zenavtiesni.sk, oz.zenavtiesni@tipnet.sk , 0907 346 374

Progresfem, Poprad, www.progresfem.sk, progresfem@progresfem.sk, 0908 121 427

Slovensko-český ženský fond, Bratislava, www.zenskyfond.sk, bobakova@womensfund.sk, 0902138962, 0948789030

 

 
Copyright © OZ Pomoc rodine (2021)