Odborná literatúra

Národná stratégia na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách

Stratégia prevencie kriminality 2007-2010 

1. Konať proti násiliu na ženách, Pro Familia, ASPEKT, 2000

2. Ružový a modrý svet, Občan a demokracia, ASPEKT, 2003, 2005

3. Ann Jones  Nabudúce bude mŕtva, Pro Familia, 2003

4. Možnosť voľby, Aspekty práv a zodpovednosti, Záujmové združenie žien Aspekt, 2001

5. Hlasy žien,  Aspekty ženskej politiky, Záujmové združenie žien Aspekt, 2002

 

V oblasti ľudských práv v súvislosti s násilím páchaným na ženách v partnerských vzťahoch sa vzťahujú hlavne tieto zákony :

1. Ústava SR

2. Antidiskriminačný zákon

3. Zákon o sociálnych službách

4. Zákon o rodine

5. Zákon o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele

6. Zákon o Policajnom zbore

7. Občiansky zákonník

8. Občiansky súdny poriadok

9. Trestný zákon

10. Trestný poriadok

11. Zákon o ochrane osobných údajov

 

 

 
Copyright © OZ Pomoc rodine (2021)