Kto sme ?

Naše aktivity

Projekty

Fotogalérie

Výročné správy

Donori 

O NÁS

 

Na Slovensku (podľa reprezentatívnych výskumov) zažíva násilie 21,2% dospelých žien vo
veku od 18-64 rokov, ktoré majú v súčasnosti partnera. Teda približne  570 tis. slovenských
žien. Výskyt násilie zo strany bývalých partnerov a manželov je ešte vyšší, až 27,9%, čo
predstavuje 750 tis. slovenských žien.

 

Južný dolný Zemplín je najvýchodnejší región a je jedným s rozlohou najväčších regiónov
Slovenska. Z cca 241 680 obyvateľov regiónu (k 31.12.2020) tvoria polovicu (cca 120 840)
osoby ženského pohlavia, ktoré sú v dôsledku rodovej a mocenskej nerovnosti najčastejšie
obeťami násilia. V celom regióne je takýchto žien  cca 30 210 (25%)

 

OZ POMOC RODINE (OZ PR) sa od svojho vzniku (8.8.2000 registrovaním na Ministerstve
vnútra Slovenskej republiky) venuje pomoci a podpore žien zažívajúcich násilie
v partnerských vzťahoch. V roku 1999 vytvorili samotné ženy prvú otvorenú svojpomocnú
podpornú skupinu „Nie si sama“, ktorá sa od tej doby až doposiaľ stretáva pravidelne raz
týždenne.

 

Hlavným poslaním  sa stalo pomáhať tým, ktorí v rodinách trpia najviac - ženy zažívajúce
násilie v partnerských vzťahoch a ich deti ako sekundárne obete násilia.

 

Podpora a ochrana sa poskytuje každej žene zažívajúcej násilie. Podpora a ochrana sa
poskytuje bezplatne a dlhodobo, bez časového obmedzenia. Adresa poradenského centra je
utajená. Informácie o žene (ani o tom, či je v starostlivosti nášho poradenského centra) sa
neposkytujú bez jej súhlasu tretím osobám, verejným a štátnym inštitúciám.
 
Copyright © OZ Pomoc rodine (2021)